Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie

Gospodarka wodno-ściekowa

Dział Wodociągów i Kanalizacji w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. zo.o. w Gogolinie zajmuje się realizacją zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Gogolin. Do głównych usług realizowanych przez dział należą:

  • Zbiorowe odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin, Spółka posiada decyzję Burmistrza Gogolina  nr WG.VI.7210.1.2012 z dnia 05-01-2012r. i działa w oprciu o regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Długość sieci wodociągowej w gminie Gogolin – 103 km, w tym w miejscowości Gogolin 57 km, na terenach wiejskich 46 km. Liczba utrzymywanych przyłączy wodociągowych to 2795 szt., w tym w miejscowości Gogolin 1451 szt., zaś na terenach wiejskich 1344 szt.

  1. Gogolin połączony z miejscowością Obrowiec, Malnia, Chorula, zasilane z ujęć w Gogolinie oraz Gogolin-Obrowiec. Sieć wykonana z rur żeliwnych, PVC, oraz A-C.
  2. Kamień Śląski, Kamionek, zasilane z ujęć w Kamieniu Śląskim. Sieć wykonana z przewagą rur PVC z pojedynczymi odcinkami rur żeliwnych oraz A-C.
  3. Dąbrówka, Zakrzów, zasilane z ujęcia w Dalni. Sieć wykonana z rur PVC.
  4. Górażdże zasilane z ujęcia w Górażdżach. Sieć wykonana z rur PVC. Bezpośrednio na wyjściu z ujęcia na odcinku ok 120,00 m (przejście pod linią kolejową Z.W. Lhoist w Górażdżu występują rury stalowe.
  5. Odrowąż  zasilany z ujęć WiK Krapkowice.

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Gogolin razem     -102,80 km
Miasto Gogolin             -    56,70 km
Wioski                            -    46,10 km        
Ilość przyłączy kanalizacyjnych                            - 2 785 km
Miasto Gogolin             -    1 451 km
Wioski                            -    1 334 km

Sieci kanalizacyjne wykonane są z kręgów betonowych, rur PVC natomiast kolektory ciśnieniowe z polietylenu.
Ścieki z części zachodniej miejscowości Gogolin odprowadzane są poprzez urządzenia WiK Krapkowice do oczyszczalni Biokrap w Krapkowicach.


Przedsiębiorstwo eksploatuje 4 Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Gogolin, Górażdże, Kamień Śląski, Dalnia. Wielkość poboru wody surowej wynosi średnio 490 000 m3 rocznie. Zakład dostarcza wodę do 12 229 odbiorców mieszkających na terenie Gminy Gogolin.

Pracownicy wydziału utrzymują także w sprawności technicznej około 2700 przyłączy wodociągowych oraz 1700 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda dostarczana odbiorcom na terenie gminy Gogolin poddawana jest uzdatnianiu przy użyciu nowoczesnych technologii. Urządzenia uzdatniające i sterujące pracą SUW – ów przedstawiają zdjęcia poniżej.

Stacja Uzdatniania Wody w Gogolinie

   
  
                                                                

Stacja Uzdatniania Wody w Kamieniu Śl.

    

Wieża ciśnień w Obrowcu – Wygoda

                                                                

Oprócz podstawowej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dział prowadzi także działalność usługową w zakresie czyszczenia przepompowni przydomowych, kanałów, sieci wodociągowej jak i studzienek oraz remontów instalacji wewnętrznych.


Od 1 stycznia 2017 roku obowiazują nowe TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UCHWAŁA NR XXVI/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE  z dnia 26 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA NR XXVI/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 26 listopada 2016r. w sprawie: dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin.


Wszelkich informacji udzielą oraz rozwieją wszystkie Państwa wątpliwości nasi pracownicy w siedzibie naszej spółki w pokoju nr 3 na I piętrze.

 

Kontakt:

 


Kierownik Działu

Wodociągów i Kanalizacji

Mirosław Mijal

e-mail: wod-kan@kpwgogolin.pl

tel. 606 278 931

 


Zastępca Kierownika

Działu Wodociągów

Tomasz Stach

e-mail: tomasz.stach@kpwgogolin.pl

tel. 698 117 165

 

telefon:     (77) 466 63 58 wew. 18 lub (77) 466 63 27 wew. 18         

Awarie sieci wod-kan zgłaszać pod nr tel.: 

-  w godzinach: 7.00 - 15.00  -  (77) 426 00 53  |  502 570 198

-  po godzinie 15.00  -  (77) 423 20 36
 

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o zawarcie umowy

2. Wniosek o rozwiązanie umowy

3. Wniosek o wykonanie przyłącza wod. - kan.

4. Wniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika

5. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wod.- kan. i zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków

6. Zlecenie wykonania usługi